zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami - kiedy warto o niej myśleć ?

 • zarządzanie finansami pozostaje w gestii Właścicieli lub Prezesów, co odciąga ich uwagę od głównej działalności biznesowej firmy,
 • sprawozdania finansowe (cash flow, bilans, rachunek zysków i strat) nie są sporządzane i analizowane w okresach miesięcznych,
 • sytuacja firmy nie pozwala na bieżące regulowanie zobowiązań lub rozwijanie prowadzonej działalności,
 • planowane są inwestycje o dużym znaczeniu dla firmy,
 • stawiany jest znak równości pomiędzy sprawozdawczością księgową a zarządzaniem finansami,
 • zakłada się, że koszty zaangażowania osoby odpowiedzialnej za zarządzanie finansami jest zbyteczne lub zbyt drogie,
 • przyjmowane jest założenie, że ponoszone koszty działalności (w tym koszty finansowe) są na optymalnym poziomie,
 • w ramach prowadzonej działalności podpisano choć jedną umowę kredytową/leasingową,

Zarządzanie finansami - oferowane usługi.

 • ocena i klasyfikacja aktualnej sytuacji ekonomicznej firmy w oparciu o analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych,
 • programy naprawcze, których celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej w perspektywie krótkoterminowej,
 • wprowadzenie systemu budżetowania i controlingu,
 • optymalizacja kosztów prowadzenia działalności,
 • optymalizacja pozycji bilansowych,
 • ocena sprawności i bezpieczeństwa obiegu towarów, dokumentów i pieniędzy,
 • analiza umów długookresowych pod kątem ponoszonych z tego tytułu kosztów,
 • audyt kredytowy umów finansowych (ocena warunków cenowych, dopasowanie do potrzeb, analiza zabezpieczeń),
 • renegocjacja umów finansowych i/lub negocjacja nowych, dopasowanie produktów i źródeł finansowania do potrzeb
 • pozyskanie finansowania,
 • ocena rentowności produktów i grup produktów,
 • przeprowadzenie pełnej analizy finansowej pod kątem optymalnego dopasowania zarządzania finansami do strategii firmy,

Zarządzanie finansami - jaka forma współpracy ?

 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching,
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do planowanego zarządzania finansami i sporządzenia planu finansowania firmy w trakcie 2-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,
 • szkolenie warsztatowe - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do planowanego zarządzania finansami i sporządzenia planu finansowania firmy, połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania 3-5 dwudniowych spotkań zespołu,
 • projekt doradczy - zarządzanie finansami w uzgodnionym zakresie odbywa sie przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział  wymagany jest na etapie podejmowania decyzji strategicznych,
 • interim management - zaawansowana forma współpracy związana z przejęciem czasowym zarządzania finansami firmy (interim CFO) lub outsourcingu określonych zadań / funkcji w zakresie finansów, więcej o projektach typu interim management.